Select Page

Workshop: ‘renovatie van onze woonwijken’ in green village te delft

EnShared nam op 1 december jl. deel aan een workshop ‘Renovatie van onze woonwijken’, in Green Village te Delft. Samen met ca. 100 deelnemers vanuit diverse stakeholdergroepen; Rijk, provincies, gemeentes, netbeheerders, woningcorporaties, bewonersvereniging, banken, adviseurs, TUD, etc.

Het was een interactieve sessie waar ‘9 tafels’ zich bogen over diverse onderwerpen in de context van (1) ‘duurzame renovatie van onze woonwijken’ en (2) het nieuwe regeerakkoord.

De vraag waar EnShared zich samen met 10 deelnemers in ‘één van deze tafels’ op heeft geconcentreerd was: “De impact van duurzame energieconcepten op het elektriciteitsnetwerk; wat zijn de knelpunten en de benodigde acties?”.

De hoofdconclusies van deze groep waren (en zijn reeds door EnShared, namens de deelnemers van ‘deze tafel’, gedeeld met Netbeheer Nederland):

  • Er is een sterke regie rol nodig van de regionale netbeheerders in nauwe samenwerking met de Gemeentes bij de implementatie van duurzame energie oplossingen in de woonwijken. De netbeheerders zijn in feite van ons allemaal, ze zijn onafhankelijk en kunnen daardoor een wezenlijke regie – en faciliterende rol vervullen.

 

  • Er is een betere strategie nodig voor integrale oplossingen. En geen dogmatische stelling dat we van het gas af moeten. Kosten van de verschillende duurzame energieoplossingen voor woningen verschillen nogal; en de implicatie van deze duurzame energie oplossingen kunnen behoorlijk zijn voor het lokale netwerk met alle kostenstijgingen van dien. En niet al deze kosten worden nu al aan de gebruikers toegerekend.

 

  • Kostenoptimalisatie over de gehele keten wordt als essentieel gezien waarbij de benodigde incentives (en KPI’s) nodig zijn (voor o.m. de netbeheerders) om uiteindelijk tot de meest kosteneffectieve oplossing te komen voor de gehele waardeketen.

 

  • Kan Netbeheer Nederland, als overkoepelende organisatie, een kennisplatform opzetten om zodoende alle beschikbare kennis en ervaringen transparant te maken en te delen met alle stakeholders in de “Nederland BV”. Zo weet iedereen wat er leeft en kan men hierop aanhaken. Tevens versnelt dit innovatie en implementatie van duurzaamheidsoplossingen op meer verstandige wijze. (NB. Voor een deel doen de netbeheerders dit al, maar er is duidelijk behoeft aan veel meer informatie). Lokaal (op wijkniveau) worden de beste oplossingen bedacht en zou de impact van de verschillende mogelijkheden/opties transparant inzichtelijk moeten worden gemaakt. Netbeheerders moeten hier een sterke faciliterende/ondersteunende rol  vervullen. Alle relevante kennis op Netbeheerdersniveau transparant aan de private markt aan te bieden; immers de private sector moet op innovatieve wijze de implementatie van duurzame energieoplossingen in de woningmarkt bewerkstellingen, met steun van de publieke sector.