Select Page

Schieten we wel op met co2 reducties in nederland en wereldwijd?

Klimaatakkoord op komst in NL?

Klimaatonderhandelingen zijn druk gaande aan de Klimaattafels en andere gremia in Nederland. De Miljoenen nota (klik hier) heeft een paragraaf over het klimaat (pag. 62 en 63), waarin o.m. wordt gesteld dat het kabinet in 2030 bereikt wil hebben dat de broeikasgasuitstoot 49 procent lager is dan in 1990. Naast de maatregelen die in het Regeerakkoord staan, zoals vergroening van het belastingstelsel en een verbod op elektriciteitsproductie met kolen, wordt gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Dit akkoord moet invulling geven aan de doelstelling van het kabinet voor 2030. Zaken die centraal staan zijn o.m. betaalbaarheid en het principe van “de vervuiler betaalt”, en duidelijke doelen per sector in 2030 voor wat betreft reductie in Mton CO2-equivalenten.

Doen we genoeg?

Maar is dit allemaal wel voldoende? Er wordt veel gepraat en in de media verschijnen verschillende en soms conflicterende berichten, maar zijn we überhaupt voldoende actie- en implementatie gericht? Het goede nieuws is dat we steeds meer actie op individueel en buurt niveau zien. Mensen verenigingen zich om gezamenlijk positieve actie te ondernemen. Maar is het genoeg? Wij betwijfelen dat en zouden een veel hoger tempo willen zien om de vereiste verduurzaming werkelijk te realiseren. In een artikel in het FD dd. 15 september 2018, waarin het zgn. wereldwijde ‘Klimaatgat’ nader wordt toegelicht, komt een zeer zorgelijke beeld naar voren dat we flink achterlopen in NL en wereldwijd om CO2 voldoende snel te reduceren.  Consequentie kan zijn dat we de toekomstige temperatuurstijging niet onder 2 graad zullen houden. Ondanks de “Paris agreement” in 2015, en gezien het feit dat bijna 200 landen een zgn. NDC (Nationally Determined Contributions) hebben ingeleverd, waarin de CO2 doelen vermeld staan, blijken er in de praktijk nogal grote (negatieve) afwijkingen te zijn. De “Climate Action Tracker” geeft een beeld hoe de landen het doen op gebied van CO2 reductie; klik hier voor informatie. Zie de grafiek met de geprojecteerde temperatuurontwikkeling over de komende jaren, als functie van beleid en daadwerkelijke acties. Natuurlijk kan er over de nauwkeurigheid van de gepresenteerde analyses worden gediscussieerd. Echter het beeld is zeer zorgelijk en laat zien dat veel meer actie nodig is.

Zin en onzin wat er over (aard)gas wordt geschreven

Er verschijnen steeds meer artikelen in de media, die voor de gemiddelde huiseigenaar behoorlijk verwarrend kunnen overkomen. Wij hebben ons al eerder uitgesproken dat er een gebalanceerde gasaanpak nodig is. En dat, wanneer er over aardgasvrij wordt geschreven, niet wordt bedoeld geen gas meer. Het is dus belangrijk om de rol van duurzame gassen nader onder het voetlicht te brengen. Groengas en waterstof. Vooral groengas kan al goed in woningen worden gebruikt en er zijn al diverse effectieve oplossingen. We hebben in ‘t algemeen een goed gasnet waar we nog vele jaren goed en slim van gebruik kunnen maken.  Deze visie wordt onderschreven door het werk dat op Europees niveau wordt gedaan, bijv. door “Gas for Climate”. Alle bestaande woningen in Nederland all-electric maken is geen realistisch scenario. Natuurlijk zullen bepaalde (nieuwbouw) wijken aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Maar ook zullen diverse gebieden nog van het aardgas of andere (duurzame) gassen afhankelijk zijn. Hier zullen wel een andere combinatie van duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden toegepast.

No-regret oplossingen, innoveren en faseren

Het is belangrijk om gefaseerd en op de zgn. ‘no-regret basis’ te werk gaan. Pas nieuwe oplossingen nu al toe, met name omdat technieken zich al ruimschoots hebben bewezen. Blijf innoveren om zo niet alleen met betere maar vooral goedkopere oplossingen te komen. We hoeven niet alles in één keer te doen. Het kan gefaseerd zolang we maar wel gezamenlijk aan de slag gaan! Wij bij EnShared en Zonatlas zijn hier volop mee bezig. Ook samen met vele partner organisaties!

– Thijs Aarten.