Select Page

Privacy & Disclaimer

Algemeen

EnShared is de handelsnaam voor alle activiteiten verricht door de juridische entiteiten EnShared Development B.V en andere werkmaatschappijen die tot EnShared Holding B.V. behoren.

Deze website heeft betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten EnShared Development B.V en andere werkmaatschappijen die tot EnShared Holding B.V. behoren. Deze website is eigendom van EnShared Development B.V.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EnShared Development B.V. is gevestigd.

Aansprakelijkheid

EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De gebruiker van de website vrijwaart EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

Inhoud

De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s vallen onder het auteursrecht van EnShared Development B.V., of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice, zoals hierna beschreven, maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door “cookies” gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met in begrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Externe inhoud

Enshared.nl kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie verstrekking en niet ten teken dat EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. deze websites en/of hun inhoud aanprijzen of onderschrijven.

EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites. Tevens kunnen zij evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

Privacy

EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de EnShared Holding B.V. Privacyverklaring, zoals separaat beschreven, maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Privacy Verklaring

EnShared respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Informatie over Cookies

We verwijzen hierbij naar de separate sectie over Cookies. Voor mee informatie, klik hier.

Bronvermelding

Foto’s, die op deze website worden vertoond, zijn of formeel aangeschaft, of mogen geworden gebruikt omdat toestemming is verkregen, of zijn toegestaan met bronvermelding.

Andere informatie verkregen via derden zal altijd bronvermelding bevatten.

Privacy Voorwaarden

EnShared Development B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot EnShared Holding B.V. (hierna weer gegeven als EnShared) kunnen u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u deze website raadpleegt. EnShared mag deze informatie aan derden verschaffen indien EnShared hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens EnShared verwerken.

EnShared gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving en aan uw verwachting.